កំណាព្យ៖ «ស្នេហ៍អូនយៀកណាម​តាមចែកកេរខ្មែរ»

«ស្នេហ៍អូនយៀកណាមតាមចែកកេរខ្មែរ» ជាកំណាព្យបទកាកគតិ សរសេរដោយ ម៉ែន ណាត

១. បងថាឡាញ់អូន​​​​​    ឡាញ់លុះង៉ៃសូន្យ     ឲ្យអូនទឹកដី
.   អូនឡាញ់បងខ្លាំង  អូនបានអីៗ         បានដែរទឹកដី
.   ចែកឲ្យកូនយើង។

២. បងអែនជាស្មែរ    ដឹកនាំឡប់ឡែ         ឲ្យរាស្រ្តពុលភ្លើង
.   ពុលទាំងខួរក្បាល  ដោយសារអុងលើង ដោយសារស្នេហ៍យើង
.   សាឡាញ់យៀកណាម។

៣. កូនខ្មែរថ្ងៃក្រោយ  យល់ទេអាដោយ  ប្រយ័ត្នរហាម
.    ខ្មែរយើងឥឡូវ       នៅមួយចំអាម    ជាតិខ្មែររហាម
.    បើមិនភ្ញាក់ខ្លួន៕

កំណែពាក្យត្រូវ៖

* ឡាញ់ ឬ សាឡាញ់ = ស្រឡាញ់
* ង៉ៃ = ថ្ងៃ
* បងអែន = បងឯង
* ស្មែរ = ខ្មែរ
* យៀកណាម = វៀតណាម

youn-002
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.