ក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជា មានមូលដ្ឋាននៅ​ទីក្រុងគ្រីស្ទានសាន់ ប្រទេស​ន័រវេស៍ បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ក្នុងខណៈពេលនាយករដ្ឋមន្រ្តី ថៃ គ្រោងទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១២ មិថុនា ២០០៩។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ចុះហត្ថលេខាដោយលោក ម៉ែន ណាត អំពាវនាវ​ឲ្យប្រទេសថៃ ដកកងទ័ពរបស់ខ្លួន ចេញពីតំបន់ជម្លោះ នៅតំបន់ប្រសាទព្រះវិហារ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ ត្រូវបានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេស មាន​ខ្លឹមសារ​​ទាំង​ស្រុង ដូច​ខាង​ក្រោម៖

The Cambodia Watchdog Council International (CWCI Cambodia) released its Statement, regarding to the visit of Thai Prime Minister to Cambodia on 12 June 2009. Actually, the dispute of the border lines at the Preah Vihear Temple stemmed from the irresponsibility of the two countries’ leaders who are leading the countries without thinking of their own people’s need for peace, respect, and brotherhood but to serve their own political greed and their group interests. Please view full statement here in Khmer; and English below.

Men Nath,
President of the CWC-International (CWCI Camcbodia)


Cambodia Watchdog Council International (CWCI Cambodia)

STATEMENT:

Mr. Abhisit Vejjajiva, the Prime Minister of Thailand, will perform an official customary visit to Cambodia on 12 June as the new prime minister of Thailand and as a member of the ASEAN community. During his visit, he will return 7 artifacts to Cambodia and he will also raise a number of issues to discuss with his Cambodian counterpart. Regarding the dispute near Preah Vihear temple, Mr. Abhisit did not provide a clear indication on whether he will discuss this issue with Cambodia or not. He simple said: “I will try to resolve it according to my ability. If it can be done, just the fact that there is no serious clash, and the people can live quietly, this is acceptable.”

At the same time, the Cambodian government seems to show its political stance indicating that it truly has the will to resolve this dispute issue in the Preah Vihear temple area involving Thailand’s aggression, and that it is willing to accept bilateral negotiations based on the 2000 Memorandum of Understanding. Cambodia also demands for more than $2.15 million of damage compensation form Thailand for the destruction of properties owned by Cambodian people living near Preah Vihear temple, and the damage incurred on the temple itself resulting form the armed clash which took place on 03 April.

However, in reality, these actions by the Cambodian government show that it does not have a clear stance to resolve this dispute because it allowed armed clashes to take place twice already, and it also allows Thailand to lead its aggression on Cambodian territories at will. In fact, the Cambodian government does not pay attention to the existing legal basis which it can use to resolve this dispute – such as the 1991 Paris Peace Agreements on Cambodia, the 1962 decision handed down by The Hague International Court of Justice, and the 1904 and 1907 Franco-Siam conventions. Furthermore, Indonesia, the co-President of the 1991 Paris Peace Accord, wanted to intervene on this issue, but it was met by the rejection from Mr. Hun Sen’s government instead.

Because Cambodia is a victim of Thai aggression, the Cambodian government must fulfill its role by displaying a strong stance toward the Thai PM, and it must also resolve the dispute issue in the Preah Vihear temple area through international institutions, based on the 1991 Paris Peace Agreements on Cambodia, the 1962 decision handed down by The Hague International Court of Justice (ICJ), and the 1904 and 1907 Franco-Siam conventions.

Kristiansand (Norway), 10 June 2009

(Signed) Men Nath
President, Cambodia Watchdog Council International